Ev alırken ve satarken tüm yolların çıktığı tapu dairelerine giderken bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. 

İşte 10 soruda tapu müdürlüğüne giderken asla unutmamanız gereken bilgi ve belgeler…

Satış işlemleri için gerekli evraklar nelerdir?

Satış işlemi için gerekli evraklar şunlardır: 

* Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

* Fotoğraf (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet)

* İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)

* Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)

* İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)

* Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

 

Satış işlemi için ne kadar ücret ödeniyor?

492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilir. 6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre ayrıca döner sermaye ücreti de tahsil edilmektedir.  

 

Emlak Beyan Değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Söz konusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekir.    

 

Tapu işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar için bir kıstas var mı?

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;

(1) Resmi senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6×4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.

(2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir.

(3) Tüzel kişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır. 

Manisa'daki evimin satışını İstanbul'dan yaparken emlak beyan değerini nereden almam gerekir?

Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün yetki alanı dışı tapu işlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.    

 

 

 

İstanbul'da taşınmazım var, satış işlemini İzmir'den yapabilir miyim?

Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca; Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.    

 

Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)

Fotoğraf (1 adet) İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)

Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)

İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)

Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler) Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

 

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK’nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.    

 

70 yaşında babam satış yapacak. Sağlık raporu almak zorunda mıyız?

Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.    

 

Aile Konutu Şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?

Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.

Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.

Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.     

 

Miras intikali için izlenmesi gereken yol nedir? 

Miras intikali için gereken belgeler:

Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

Fotoğraf (1 adet)

İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)

Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)

İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.    

 

Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?

Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler: 

Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)

Fotoğraf (1’er adet) İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)

Mimari proje Vaziyet Planı Yönetim Planı   

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evraklar nelerdir?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.